Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami Toruń pznt.pl
Ochrona ppoż budynków
Uchwała NR XXVI/434/12 sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego
Prawo budowlane
Prawa lokatorów
Gospodarka nieruchomościami
Własność lokali
Kodeks cywilny
Kodeks postępowania cywilnego
Ustawa o rachunkowości
Księgi wieczyste i hipoteka
Spółdzielnie mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe
OC zarządcy nieruchomości
OC pośrednika nieruchomości
Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Utrzymanie czystości i porządku w gminach
Gospodarka komunalna
Podatki i opłaty lokalowe
Standardy zawodowe zarządców
Standardy zawodowe pośredników
Formularze Urzędu Skarbowego
Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność
Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
OC zarządcy nieruchomości
Dz.U.04.207.2114
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)


z dnia 21 września 2004 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy
nieruchomości

(Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.)
 
Na podstawie art. 186 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC", termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
 
§ 2.
1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.
2. W przypadku gdy zarządca nieruchomości wykonuje czynności zarządzania przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego zarządcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.
3. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
  • 1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małSonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a takSe powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • 2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go licencji zawodowej, a także w okresie zawieszenia licencji zawodowej, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania czynności zarządzania nieruchomością przed pozbawieniem lub zawieszeniem licencji;
  • 3) polegających na zapłacie kar umownych;
  • 4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
4. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.
 
§ 3.
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zarządzania nieruchomością.
 
§ 4.
1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50.000 euro.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

§ 5.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a okres, na jaki została zawarta, upływa po tym dniu, nową umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu, na jaki została zawarta ta umowa.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2004 r.3)1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. Nr 228, poz. 2267), które traci moc z dniem 22 września 2004 r. w związku z wejściem w Sycie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).Dodatki mieszkaniowe OC pośrednika nieruchomości Strona główna Kontakt
Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak aktualności powyższych informacji.