Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami Toruń pznt.pl
Nasze Biuro
Wspólnota Mieszkaniowa LAZUR
Rabiańska_17
Dojazd 2-4B
czerwiec, 2011
lipiec, 2011
sierpień, 2011
wrzesień, 2011
październik, 2011
listopad, 2011
grudzień, 2011
styczeń, 2012
luty, 2012
sierpień, 2012
październik, 2012
listopad, 2012
grudzień, 2012
styczeń, 2013
luty, 2013
marzec, 2013
kwiecień, 2013
czerwiec, 2013
lipiec, 2013
wrzesień, 2013
Podatki od nieruchomości

Podatki od nieruchomości obowiązujące od 01.01.2013

UCHWAŁA NR 425/12
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1), oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.2), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
  1.  od gruntów:
  • a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł - od 1 m2 powierzchni,
  • b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,45 zł – od 1 ha powierzchni,
  • c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł - od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
  • a) mieszkalnych - 0,57 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,87 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,61 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,53 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,63 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem, że roczna stawka podatku od budynków gospodarczych zajętych przez osoby fizyczne na cele niezarobkowe, z wyłączeniem garaży, wynosi - 3,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli 2% ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567.

2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 203/11 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 251, poz. 2402).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Marian Frąckiewicz
<< Wstecz Dodaj nowy komentarz
0 element(y|ów)
Dodaj nowy komentarz
Nazwa*
Tytuł*
Komentarz*
Wpisz kod potwierdzenia przedstawiony na obrazku*
Załaduj ponownie obraz.