Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami Toruń pznt.pl
Nasze Biuro
Wspólnota Mieszkaniowa LAZUR
Rabiańska_17
Dojazd 2-4B
czerwiec, 2011
lipiec, 2011
sierpień, 2011
wrzesień, 2011
październik, 2011
listopad, 2011
grudzień, 2011
styczeń, 2012
luty, 2012
sierpień, 2012
październik, 2012
listopad, 2012
grudzień, 2012
styczeń, 2013
luty, 2013
marzec, 2013
kwiecień, 2013
czerwiec, 2013
lipiec, 2013
wrzesień, 2013
Nowe opłaty za śmieci

Nowe opłaty za śmieci

Za śmieci od gospodarstwa domowego i  liczby zamieszkujących go mieszkańców, odbiór śmieci bez ograniczeń, pojemniki od gminy i wzór deklaracji to najważniejsze zmiany o jakich zdecydowali radni w uchwałach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Decyzja zapadła 21 lutego 2013 roku podczas 39. sesji Rady Miasta Torunia.

- Zaproponowaliśmy wprowadzenie zmian wynikających z nowelizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalonej 25 stycznia 2013 r. przez Sejm RP i przyjętej w dniu 30 stycznia 2013 r. przez Senat RP, które znacznie rozszerzają możliwości kształtowania wysokości i sposobu ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy – mówił zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz. -  Zniesione zostały poprzednie zapisy, które nie pozwalały na różnicowanie stawek opłat w stosunku do różnych nieruchomości, na których odpady wytwarzane są w różnorodny sposób. Proponowany w obecnej autopoprawce do uchwały model opłaty wykorzystuje nowe zapisy ustawy w sposób odpowiedni do warunków lokalnych.

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozwalają gminie na:

 • stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy
 • różnicowanie stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, rodzajów zabudowy lub dla terenów wiejskich i miejskich gminy
 • zastosowanie zwolnień przedmiotowych z opłaty dla mieszkańców
 • ustanawianie dopłat dla mniej zamożnych właścicieli nieruchomości zamieszkałych według ustalonych przez siebie kryteriów
 • uwzględnienie powierzchni użytkowej lokalu przy obliczaniu opłaty dla właścicieli nieruchomości mieszanych
 • przejęcie od właściciela obowiązku dotyczącego wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów i utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie.

W wyniku przeprowadzonych analiz władze miasta stwierdziły, że zastosowanie naliczania opłaty od gospodarstwa domowego, przy zróżnicowaniu ze względu na liczbę osób je zamieszkujących, pozwala na niwelowanie wad systemu związanych z liniową stawką opłaty zależnej od liczby mieszkańców. Taka możliwość zróżnicowania opłaty pozwala ocenić tę metodę jako najbardziej obiektywną i uczciwą, bez powodowania obciążenia relatywnie wysokimi kosztami wielu mieszkańców miasta o niższych dochodach (np. części osób samotnych oraz rodzin wielodzietnych). Dodatkowo podział związany z rodzajem zabudowy, na której zlokalizowana jest dana nieruchomość, daje możliwość utrzymania stawek opłat dla poszczególnych grup mieszkańców na poziomie zbliżonym do obecnego.

Przyjęcie tego sposobu naliczania opłaty zgodne jest z oczekiwaniami społecznymi, na co wskazują wyniki sondy internetowej przeprowadzonej w oficjalnym serwisie Urzędu Miasta Toruń. W sondzie wzięło udział 1,5 tys. osób. 47,5 proc. Osób wybrało metodę naliczania opłaty za śmieci od gospodarstwa domowego.

Stawki za wywóz śmieci obowiązujące od 1 lipca 2013 roku

Zbiórka selektywna w zabudowie wielorodzinnej:

 • 12 zł  - za jedną osobę

 • 23 zł – za dwie osoby

 • 33 zł - za trzy osoby
 • 42 zł – za cztery i więcej

 

Zbiórka selektywna w zabudowie jednorodzinnej:

 • 13 zł – za jedną osobę
 • 25 zł – za dwie osoby
 • 36 zł – za trzy osoby

 • 46 zł – za cztery i więcej

 

Zbiórka nieselektywna w zabudowie wielorodzinnej:

 • 15 zł  - za jedną osobę

 • 28,75 zł – za dwie osoby

 • 41,25 zł - za trzy osoby
 • 52,50 zł – za cztery i więcej

Zbiórka nieselektywna w zabudowie jednorodzinnej:

 • 16,25 zł - za jedną osobę

 • 31,25 zł – za dwie osoby

 • 45 zł - za trzy osoby

 • 57,50 zł - za cztery i więcej

Wyższe stawki opłat dla gospodarstw domowych  w zabudowie jednorodzinnej wynikają z obserwowanych obecnie wyższych kosztów odbioru i organizacji zbierania odpadów dla tego typu zabudowy. Różnica w opłacie wynika przede wszystkim z:

 • rodzajów i pojemności rozstawionych pojemników w obu typach zabudowy
 • większej koncentracji rozstawionych pojemników w zabudowie wielorodzinnej, a co za tym idzie mniejszej ilości przejechanych kilometrów oraz długości wykonywanych czynności opróżnienia pojemników w stosunku do objętości wywożonych odpadów.

Uchwała zakłada zwiększenie o 25 proc. opłaty za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny w porównaniu do zbierania selektywnego, co stanowić powinno element mobilizujący wszystkich mieszkańców do prowadzenia segregacji odpadów.

Zaproponowano również, by w zamian za opłatę uiszczaną przez właściciela nieruchomości odbierana była każda ilość wytworzonych przez niego i gromadzonych w pojemnikach odpadów komunalnych.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się:

 • miesięcznie, do ostatniego dnia każdego miesiąca – za dany miesiąc lub
 • kwartalnie, do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał, za który wnosi się opłatę tj. miesiąca stycznia, kwietnia, lipca, października lub
 • półrocznie, do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego półrocze, za które wnosi się opłatę tj. miesiąca stycznia, lipca lub
 • rocznie, do 31 stycznia, roku za który wnoszona jest opłata.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasta Toruń  albo gotówką w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126b. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami wnosi się do 31 lipca 2013 r.

Radni uchwalili również wzór deklaracji, który będą musieli złożyć właściciele i zarządcy nieruchomości. Wzór deklaracji oraz pozostałe materiały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi staną się obowiązujące dwa tygodnie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( około 11-12 marca 2013 r.).

<< Wstecz Dodaj nowy komentarz
0 element(y|ów)
Dodaj nowy komentarz
Nazwa*
Tytuł*
Komentarz*
Wpisz kod potwierdzenia przedstawiony na obrazku*
Załaduj ponownie obraz.